Privacy Policy Exentry

Exentry, gevestigd aan Kastanjelaan 12
5161TW Sprang-Capelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
W. van Peer
Kastanjelaan 12
5161TW Sprang-Capelle

Wessel van Peer is de Functionaris Gegevensbescherming van Exentry hij is te bereiken via w.vanpeer@exentry.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exentry verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

*Deze gegevens worden alleen verzameld als je je aanmeld voor onze diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exentry.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Exentry verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Exentry analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Exentry volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Exentry verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Exentry neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exentry) tussen zit.

Exentry gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MailChimp en Facebook. Deze programma’s worden gebruikt voor het sturen/tonen van gepersonaliseerde boodschappen op basis van interesse. Bijvoorbeeld een persoonlijke aanbieding voor een evenement omdat je een dienst hebt bekeken of
we tonen een artikel op facebook op basis van jouw interesse.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Exentry bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens: Persoonsgegevens uit intake formulieren: Bewaartermijn tot 1,5 jaar nadat je gestopt
bent met de dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Exentry verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Exentry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Exentry gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Exentry gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

“Weten cookies wie ik ben?”

Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google
Analytics) zijn zeer belangrijk.

Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. De advertising cookie die wordt geplaatst zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

De doeleinde van de cookies

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites van Exentry te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Exentry te onthouden. Voorbeeld: u logt in op de website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Exentry websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Exentry weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

3) Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt. Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.

4) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

Voorbeeld: als u geregeld artikelen over bodybuilding bekijkt wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in bodybuilding. Zo streven wij erna om alleen boodschappen te vertonen die relevant zijn voor jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Exentry en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@exentry.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Exentry wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan  via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Exentry neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@exentry.nl